CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

##BOOKING_CODE## din ##BOOKING_DATE##

Părtile contractante

SC Events Services Consulting  SRL  prin agentia C&AE  BUSINESS TRAVEL,  cu sediul social in Bucuresti, str. Emil Racovita, nr.27, bloc A3, ap 28, sector 4, punct de lucru in Bucuresti, str. Nitu Vasile, nr 42, bloc 2, apartament 2, scara 1, parter, cod fiscal RO 17656744, înregistrata la Registrul Comerţului  sub numărul J40/10031/2005 cont bancar RO71RZBR0000060006655449 deschis la banca Raifeissen Bank Sucursala Berceni, licenta de turism nr. 584/2019, tel/fax 031.800 6332, e-mail office@sejurturism.ro, operator de  date cu caracter personal inscris sub nr. 18637 ,polita de asigurare nr 000001039/01.01.2019 emisa de societatea CITY INSURANCE, cu sediul in Bucuresti, strada Emanoil Porumbaru nr. 93-95, Sector 1, telefon 021.231.0054,  reprezentată de Eugenia Stamate , avand functia de director, denumita in cele ce urmeaza AGENTIE ORGANIZATOAREsi

Turistul/reprezentantul turistului,

Turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., CNP……………………………..,posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,   

au convenit la încheierea prezentului contract.


Capitolul I.OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agentie a pachetului de servicii turistice  înscris în voucher, bilet de odihnă - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plată.

Pachetul de servicii este vandut de C&AE Business Travel in calitate de agentie organizatoare , in contul agentiei organizatoare. 

 

 Capitolul II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 

   a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; 

   b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 30% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile. 

   2.1.1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI. 

   2.1.2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 

   c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori. 

   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată. 

   2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie. 

 

Servicii contractate:


In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul.

Turisti : Numele persoanelor inscrise in excursie:


 

Capitolul III . PRETUL

Preţul total al contractului este .............. şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul.

Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul comunicat de agentie din ziua emiterii facturii.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

Cap IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

4.1. a) In cazul în care Agentia este nevoită să modifice  una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. b) Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.
4.2. Agenţia poate modifica preţul contractului,functie de variatia costurilor de transport, redevenţelor, taxelor de aeroport, taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice dinaintea plecarii.  Prevederile art. 1lit. b se aplica in mod corespunzator.
4.3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor,  inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4.4. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul  călătoriei turistice(cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate de la Agentie ci de la agentii locale) .
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le  acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare   transportul retur al turistului la locul de plecare şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate (în funcţie de gradul dovedit de nerespectare a obligaţiilor din contract)
4.5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor se datorează turistului;
b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter),  pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
4.6. Agenţia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale   autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile şi şederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului;
4.7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii.
Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia C&AE Business Travel. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, intrucat persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv ,ghidul excursiei si dupa caz ghid local .
Pretul excursiilor este  calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax . La un numar mai mic de participant pretul poate fi majorat proportional.

4.8.In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

Cap V.DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

5.1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul (daca este posibil), unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc)  apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania, in statiunile de pe litoral check-in-ul se face  la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica.
5.2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. In acesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour, Amadeus, Schmetterling,alte sisteme,Costa Crociere, Royal Caribeean etc).
5.3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a tuturor sumeloraferente calatoriei turistice plătite de acesta.
5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.IV pct.1 a , hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
5.4.1 In cazul în care turistul reziliază contractul la termen, fara penalizari  sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea  diferenţei de preţ;
c) să  i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.4.2. In toate cazurile menţionate turistul poate să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat  turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.
b) anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forţă majoră,definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările),
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5.4.3 In cazul in care, turistul opteaza pentru un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a  renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.
5.5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice.
5.6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pachetul de servicii achizitionat (sunt taxe locale ).
5.7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.
5.8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea         site-ului www.politiadefrontiera.ro.
5.9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

5.10. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc) Turistul ia la cunostintă faptul, că perioada sejurului include si ziua plecării si ziua întoarcerii. Prin semnarea contractului sau prin rezervarea pachetului turistic, turistul declară faptul, că a luat la cunostintă si acceptă toate conditiile de călătorie prevăzute în oferta C&AE  Business Travel prezentate în catalog, pagina web www.sejurturism.ro sau sub alte forme în scris).

Capitolul VI. RENUNTARI/MODIFICARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

6.1. .Daca  turistul renuntă din vina sa sau din motive independente de Agentia de Turism C&AE  Business Travel, în calitate de agentie vanzatoare, la pachetul de servicii turistice, care face obiectul prezentului contract, sau solicită modificarea rezervării confirmate, ce presupune anularea contractului (modificare perioadă, hotel, program turistic), el datorează Agentiei penalizări după cum urmează:

a) 30% din pretul pachetului , dacă renuntarea se face cu mai mult de 40 de zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50% din pretul pachetului de servicii (din pretul total, incluzând si taxele), dacă renuntarea se face în intervalul 30-40 de zile înainte de data plecării;

c) 100% din pretul pachetului de servicii (din pretul total, incluzând si taxele), dacă renuntarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 

Taxa de modificare: 25 euro/persoana + diferentele de pret rezultate ca urmarea a modificarii serviciilor turistice. 

Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paste, Craciun, Revelion, rezervari individuale, croaziere ( Royal Caribbean, Costa Crociere,etc), destinatii exotice).

In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :
- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul)
- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;
- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA ,  Schmetterling etc).
- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).

In cazul biletelor de avion si a cazarilor non-refundable, penalizarea este de 100% din momentul emiterii.

Daca ati ales mai multe servicii la tarife individuale, penalizarile de reziliere se calculeaza individual, iar in final se cumuleaza. 6.1.3. Taxele de viza nu sunt rambursabile. In cazul refuzului autoritatilor de acordare a vizei, contractul se anuleaza aplicand penalizarile retinute de furnizorii de servicii ai Agentiei. 6.1.4. Ofertele care beneficiaza de Early booking se supun urmatoarelor conditii speciale: - trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard; - orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective; - penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca funrizorul de servicii le impune Agentiei. In cazul ofertelor speciale sau last minute, conditiile speciale de penalizare se vor preciza in mod explicit si le anuleaza pe cele standard.

Exceptie de la cazurile indicate mai sus fac pachetele care au alte conditii de inscriere sau de decomandare, stabilite de furnizori altii decat touroperatorul. Aceste conditii vor fi precizate in mod expres in oferte.
6.2. Pentru biletele de odihnă si/sau de tratament cumpărate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia, respectiv se vor aplica penalizările aferente renuntării la contract.

6.4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România si autoritătile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.5. Penalizările echivalente cu pretul contractului se aplică si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la granită de către politia de frontieră.

6.6. Turistul are obligatia să depună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la  sediul Agentiei la care a achitat serviciile cu minim  20  zile  inainte de inceperea serviciilor . În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare.

6.7. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice înscris în contract

6.8. Modificarea contractului la solicitarea turistului, altele decât cele prevăzute special în prezentul contract si care presupun anularea contractului, se taxează cu 25 Euro/persoană.

Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

Toate sumele mentionate mai sus din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

Capitolul VII. RECLAMATII

7.1.In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice prestate de Agentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
7.2.Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, inregistrata, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul

Capitolul VIII. Asigurări 
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, conform Ordinului nr. 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, modificat si completat prin Ordinul nr. 562/2014, respectiv la OMNIASIG, cu sediul in Bucuresti, strada Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, telefon 021.405.7420, Polita seria I nr. 46574/02.03.2018. In cazul în care pachetul vandut de C&AE Business Travel  in calitate de agenţie detailistă, turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii.  În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare. In cazul în care turistul solicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute mai sus. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligaţia de a transmite asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative:a)contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b)confirmările de primire precizate mai sus c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului,  în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţă, daca este cazul. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la turist. In cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist, turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.
Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora, precum si a unor polite facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea, contract de asigurare pentru bagaje, etc

Capitolul IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta si sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

c) cataloagele/ofertele agentiei si informatiile/conditiile aferente

Capitolul X. DATE CU CARACTER PERSONAL

"Conform dispozitiilor Legii nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Events Services Consulting SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 18637 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

 

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către Events Services Consulting SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

 

Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta."

 

În acest sens, Events Services Consulting SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

 

10.1. Persoanele vizate

 

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Events Services Consulting SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

 

10.2. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

 

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:

 

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

 

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

 

10.3. Events Services Consulting SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor Events Services Consulting SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

 

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către EVENTS SERVICES CONSULTING SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

10.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, EVENTS SERVICES CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților EVENTS SERVICES CONSULTING SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care EVENTS SERVICES CONSULTING SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către EVENTS SERVICES CONSULTING SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne EVENTS SERVICES CONSULTING SRL și/sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu EVENTS SERVICES CONSULTING SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care EVENTS SERVICES CONSULTING SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

a)    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

b)    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c)     are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, EVENTS SERVICES CONSULTING SRL poate:

-   fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

-   fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa EVENTS SERVICES CONSULTING SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. Bucuresti, Str. Nitu Vasile nr. 42, bl. 2, sc. 1, ap. 2, Sector 4, cod postal 041544 sau prin transmiterea unui e-mail către office@sejurturism.ro.

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-  faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

- faptul că EVENTS SERVICES CONSULTING SRL  va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre EVENTS SERVICES CONSULTING SRL, puteti accesa site-ul www.sejurturism.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

10.9 CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal /

imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de .............................................................................................

(parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului /minorilor   ................................. .......................................................................................................................................  in varsta de .................... 

ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca EVENTS SERVICES CONSULTING SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cuno
ștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

 

Capitol XI. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectareaprevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta si dacă documentul contine informatiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

 

4. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente. 

5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.